เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด 

เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดตั้งกองลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตอบแบบสอบถามการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  

เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับเงินและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:17 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมินตนเอง ของ ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:57 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งยกเลิกการรายงานผลโดยโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:57 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงและผู้ติดต่อราชการทั้วไป 

เรื่อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต1 054-771637

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:42 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  16