เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาาษาไทย(คำคมเดิม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2562

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน แจ้งผู้บริหารโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การส่งรายงาน sar และนำสู่การกรอกข้อมูลในโปรแกรม PEAS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน 

เรื่อง การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล บำรุงรักษา ระบบ lnternet ของโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:50 น.

เรียน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:46 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 

เรื่อง คู่มือเลื่อนเงินเดือนฯ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:37 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 

เรื่อง คู่มือเลื่อนเงินเดือนฯ (ต่อ)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:37 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  26