เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่1 ปี 2562

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.ค.น.เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:02 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและ สพป.เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครุเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา2562การเรียน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:52 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 

เรื่อง เตรียมการจัดประชุมทางไกล (conference)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1กับกลุ่มโรงเรียน มีไฟล์แนบ

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง เผยแพร่ ppt งานประกันในการประชุมเชิงปฏิบัิตการฯ 28 มีนาคม 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2561)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:20 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  24