เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ( NT Access) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:27 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาาษาไทย(คำคมเดิม)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2562

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:31 น.

เรียน แจ้งผู้บริหารโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การส่งรายงาน sar และนำสู่การกรอกข้อมูลในโปรแกรม PEAS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน 

เรื่อง การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล บำรุงรักษา ระบบ lnternet ของโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:50 น.

เรียน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:46 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  26