เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:11 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน 

เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1 และการรายงาน sar

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:36 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ 

เรื่อง ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประช

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:41 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  23