เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เลื่อนการอบรมด้วยระบบทางไกล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:14 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:38 น.

เรียน รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เฉลยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:07 น.

เรียน ทูกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง PPT การสอบ NTปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมิน ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:55 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คุ่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป 3 (NT)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:58 น.

เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป. 1 (RT)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562(ต่อ)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:57 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  27