เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบรายงานปริมาณงานสถานศึกษา

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปี 2560 (DMC)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:12 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การติดต่อราชการ สพป.น่านเขต 1

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logoฯ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:07 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็ก 3 ปีบริบูรณ์)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลปไทยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:46 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รายงานงบทดลอง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:16 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  21