เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขไฟล์ Excel (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:46 น.

เรียน  

เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศกึษา ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานข้อมูลตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ออนไลย์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (157 โรงเรียน) 

เรื่อง การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

  หน้า :  [1]  2  3  ...  20