เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา ณ 30 มิถุนายน 2560

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต  

เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง รับใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยภาคใต้

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:35 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (sar) ปรับใหม่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:05 น.

  หน้า :  1  ...  15  16  [17]  18  19  ...  23