เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:13 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศ สพป.น่าน เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์ power point กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:29 น.

เรียน ครูผู้สอนปฐมวัย 

เรื่อง แบบกรอกข้อมูลประเมินพัฒนาการปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:41 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้าราชการฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างและตำชี้แจงการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

  หน้า :  1  ...  15  16  [17]  18  19  20