เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างและตำชี้แจงการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:27 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:28 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อ 

เรื่อง แจ้งการเปิดระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระบบ QAMS

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รับเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ้"

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16:26 น.

เรียน เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง ตัวอย่างคำสั่ง NT และรายชื่อสนามสอบ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 15:13 น.

เรียน ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.น่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13:04 น.

  หน้า :  1  ...  17  18  [19]  20  21