เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบเงินอุดหนุน (ค่าไฟฟ้า) (ได้รับแจ้งจากโรงเรียน ฉบับเดิมไม่ชัดเจน)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งศิลปหัตถกรรมระดับเขต 

เรื่อง หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมระดับปฐมวัย สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ห้องที่ใช้แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนตฺ์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:09 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครุผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:38 น.

เรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ CEFR 

เรื่อง เตรียมเอกสารประอบการอบรม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:27 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด 

เรื่อง การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 21 โรง ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ค่าวัสดุรายการโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงและเอกชนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล-น้ำครกใหม่และนันทบุรีวิทยา 

เรื่อง การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:46 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  20