เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17/2552)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างประจำในสังกัดทุกท่านกรอกข้อมูลในระบบ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:39 น.

เรียน ผอ.โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 15 โรงเรียน 

เรื่อง ปฏิทินการนิเทศติดตาม และการดำเนินการ AAR ครั้งที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:13 น.

เรียน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองน่าน 

เรื่อง งานวันครูหน่วยจังหวัดน่าน (อำเภอเมืองน่าน) ประจำปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:15 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง รร. ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลครูผู้สอนปฐมวัย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:50 น.

เรียน ประธานกลุ่มทุกโรงเรียน 

เรื่อง คำกล่าาวถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบสรุปคะแนนผลประเมินระดับสถานศึกษาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:03 น.

เรียน ประธานกลุ่มทุกโรงเรียน 

เรื่อง สารวันครู ประจำปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง เชิญลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:35 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19