เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ ข้าราชการครูทุกคน 

เรื่อง สำนักงาน ก.ค.ศ.เปิดระบบ ก.ค.ศ.16 สมบูรณ์แล้ว

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ ข้าราชการครูทุกคน 

เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิสก์(ก.ค.ศ.16) ด้วยตนเอง

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:59 น.

เรียน โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง รับผลงาน หนังสือเล่มเล็ก และเอกสารการแปรรูปอาหาร และโครงงานอาชีพคืน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฎศิลป์ไทย

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:33 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:19 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  22