เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ 

เรื่อง ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประช

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:37 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน 

เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:41 น.

เรียน  

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนอ่านออกเขียนได้”

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:34 น.

เรียน บุคคลทั้วไป 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๒๕

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธ.ค.2561

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ตัวอย่าง TORเช่าอินเทอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:24 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  24