เรียน ผู้บริหารโรงเรียน (116 โรง) 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับการชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง สำรวจแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2563 กรอกรายงานข้อมูลบนเว็บ (เว็บลิ้งค์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1 และการรายงาน sar

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขไฟล์ Excel (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศกึษา ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19