เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเยา 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:20 น.

เรียน ผอ. รร.ที่สมัครเข้าโครงการรถโรงหนัง 

เรื่อง ประสานการประเมินสถานที่เพื่อพิจารณาคัดเลือก รร. หรือ ชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคกฐินพระราชทาน

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ(ชุดที่ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา ว 17/2552

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สรุปผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:19 น.

เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในหนังสือวูดแบดจ์ 2 ท่อนทุกคน 

เรื่อง ให้มารับเอกสารวูดแบดจ์ 2 ท่อน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชีพทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08:55 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  17