เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน 

เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (อบรมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ระดับการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:21 น.

เรียน ผู้เข้ารับการสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง หนังสือนำส่งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 12:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งความเคลื่อนไหวโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:32 น.

เรียน ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง การขอสำเนาเนื้อหา DLTV ลง ฮาร์ดดิสก์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล , บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) , นันทุบรีวิยา , บ้านนาราบ 

เรื่อง แก้ไขชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:44 น.

เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง ส่งผลงานนักเรียน ผลงานครู เข้าประกวด

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 22:49 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  22