เรียน ปรธานกลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง การแข่งขันร้องเพลงหมู่

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:04 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุแล 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:22 น.

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี 24 ปีการศึกษา 2552ฯ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี 24 ปีการศึกษา 2552 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน 1 ทุกโรง 

เรื่อง การรายงานผลการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:13 น.

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียนในสังกัด  

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 23:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง ปรชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่มีรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากร

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:07 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 

เรื่อง การประชุม Coaching Lab ณ จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:05 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกท่าน 

เรื่อง เอกสารการนิเทศ ติดตาม การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง/ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:27 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  18