เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมบ้านวิทย์น้อยระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้ง 10 ด้าน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรายงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:58 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายฯ ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

เรื่อง การรายงานข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:25 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง การสมัครอบรมบ้านวิทย์น้อยระดับประถมศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:16 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด/และบุคลผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:42 น.

เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:15 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  20