เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง(นักเรียนต่ำกว่า 120 คน) 

เรื่อง แจ้งการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:28 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม  

เรื่อง เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง โรงเรียนที่นำส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี 2557 และโรงเรียนที่ค้างส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบ้านหลวง 

เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ  

เรื่อง แก้ไขข้อมูล

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19:31 น.

เรียน ผอ.รร.(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

เรื่อง แจ้งวิทยากรแท็บเล็ตเข้าอบรมฯ 1-2 ก.ย. 57

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 23:18 น.

เรียน ผู้มีรายชื่อในคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 241/2554 

เรื่อง ให้มารับเอกสารวูดแบดจ์ 2 ท่อน

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากร (ที่มีรายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติศูนย์เครือข่ายคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:43 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  18