เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง/บ้านม่วงตึ๊ด/แม่สาวิทยาคาร 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:13 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาทางไกลฯ) 

เรื่อง การประชุมทางไกล"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:56 น.

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาการ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:17 น.

เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน..... (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง ส่งข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ขอความร่วมมือใการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 07:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับภาค 

เรื่อง  กำหนดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครอสเวิร์ส คำคม โชโดกุ เอแมท ระดับภาคเหนือจังหวัดแพร่

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดชั้นป.๑ ถึง ชั้น ม.๓

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:23 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  15