เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง การบันทึกวันลาและคะแนนประเมินในระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 12:46 น.

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเรียนต่อ ปีการศึกษา 2557

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 10% ทุกโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมารภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด /สังกัดเอกชนทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบรายงานการตรวจสาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 143 โรง 

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (แก้ไข)

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17/2552)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แบบประเมินพนักงานราชการ(เพิ่มเติม ชุด 3.2)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:26 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขต เขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน120คน) 

เรื่อง แจ้งการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:20 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  17