เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 

เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:34 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานค่าสาธารณุปโภค

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08:50 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา(ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/ค่าโทรเลขและค่าอินเทอร์เน็ต)

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 16:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา(รายชื่อดังแนบ)  

เรื่อง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 00:31 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา(รายชื่อดังแนบ) 

เรื่อง การจัดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เรียนออนไลน์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 00:21 น.

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน 

เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ผล (O-NET) ป.6 , ม.3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง เช็คเบอร์โทรศัพท์-ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:57 น.

เรียน ทุกโรงเรียน 

เรื่อง เอกสารบาร์โมเดล3

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:40 น.

เรียน ทุกโรงเรียน 

เรื่อง เอกสารบาร์โมเดล

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง รายนามผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:40 น.

  หน้า :  1  [2]  3  4  ...  19