เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  เชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด 

เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดตั้งกองลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตอบแบบสอบถามการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  

เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับเงินและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:31 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมินตนเอง ของ ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:57 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แจ้งยกเลิกการรายงานผลโดยโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:57 น.

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:52 น.

  หน้า :  1  2  [3]  4  5  ...  19