เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:18 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.น่าน เขต  

เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง รับใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยภาคใต้

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:39 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (sar) ปรับใหม่

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

เรื่อง เอกสารแบบประเมินตนเองและคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:56 น.

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เรื่อง การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ของ อบจ.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:43 น.

  หน้า :  1  2  [3]  4  5  ...  9