เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป. ๑ - ๖ และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทาง PISA ของนักเรียนชั้น ม. ๑ – ๓ เดือนพฤศจิกายน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 11:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:27 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2016:DMCภาคเรียนที่ 2

ข่าวโดย Admin เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11:32 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 (sar)

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:23 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง  แจ้งย้ายสำนักงานประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:52 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:10 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง หนังสือ "ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประสงค์จะทำงาน

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:41 น.

  หน้า :  1  2  3  [4]  5  6  ...  15