เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายชื่อดังแนบ 

เรื่อง ติดตาม การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ ระบบประกันคุณภาพ สพป.น่าน 1

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:20 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11:36 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แก้ไขไฟล์ Excel (สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง 

เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศกึษา ๒๕๖๐

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:39 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานข้อมูลตามจุดเน้นและยุทธศาสตร์ออนไลย์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:11 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้ง 10 ด้าน ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรายงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:15 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายฯ ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง 

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ประจำปี 2561

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:26 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  22