เรียน บุคคลทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:28 น.

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ปี 2560

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง คำร้องขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ขอรับบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

เรื่อง  เชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 

เรื่อง การตอบแบบสอบถามการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  

เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับเงินและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:17 น.

เรียน ผอ.รร.ทุกโรงเรียน 

เรื่อง แบบประเมินตนเอง ของ ก.ต.ป.น.

ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:35 น.

  หน้า :  1  ...  3  4  [5]  6  7  ...  20